14 juin 2019

đó là một câu mà một nhà văn không thể hoàn thành

1/11

C'est un matin comme chaque matin